Strona główna Deklaracja dostępności Polityka prywatności

Spisy

Miejsca/InstytucjeWażne miejsca historyczneŚciany, mozaiki i muralePracownie artystówPomniki, rzeźby i obiektyBiogramyImprezy historyczne

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony Sztuka w Zielonej Górze
Galeria BWA w Zielonej Górze będąca administratorem strony sztukawzielonejgorze.pl zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sztukawzielonejgorze.pl/

Strona internetowa https://sztukawzielonejgorze.pl/ została założona; 2020.05.26
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.06.30

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
- zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
Jesteśmy w trakcie przygotowania dostępności strony internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 26.02.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot Galerię BWA

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Małgorzata Dobrucka,
E-mail: dostepnosc@bwazg.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 68 325 37 26 lub 508 357 555
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej sztukawzielonejgorze.pl lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Galeria BWA w razie możliwości zrealizuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Galeria BWA niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Galeria BWA zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Galeria BWA odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich